Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO WEŹ ODDECH W BIAŁYMSTOKU

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie o nazwie „Weź Oddech w Białymstoku” (dalej „Program”) odbywającym się w okresie od 16.09.2019 do 13.12.2019
 2. Organizatorem Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO”).
 3. Uczestnikiem Programu może być szkoła lub inna placówka oświatowa (dalej „Uczestnik”). Zadania Programu realizują wskazane przez Uczestnika osoby fizyczne np. nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, bibliotekarze, dyrektorzy / uczniowie („Zespół”).
 4. Zgłoszenie oraz udział w Programie nie wymaga opłat na rzecz Organizatora.
 5. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień jest równoznaczna z zawarciem z CEO umowy udziału w Programie.

 

§2 ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

 1. Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”).
 2. Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Programie dokonuje w jego imieniu upoważniony pracownik (np. dyrektor lub upoważniony nauczyciel, dalej „Zgłaszający”) poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej „Formularz”) dostępnego na stronie internetowej Programu (https://wezoddech.ceo.org.pl/aktualnosci/rekrutacja-wez-oddech-w-bialymstoku-rok-szkolny-201920) zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
 3. Ponadto, na prośbę Organizatora Uczestnik przekaże Organizatorowi wskazane przez Organizatora dane członków Zespołu (np. imię i nazwisko), uzyskując uprzednio zgodę na udział w programie dorosłych członków Zespołu,
  a w przypadku gdy są to niepełnoletni uczniowie i uczennice – zgodę ich przedstawicieli (rodziców, opiekunów prawnych).
 1. W terminie 5 dni roboczych Zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, stanowiące potwierdzenie uczestnictwa w Programie bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Programu. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu, bądź niezakwalifikowaniu Uczestnika do Programu.
 2. W uzasadnionym przypadku, przed przyjęciem do Programu Organizator może żądać dokonania przez Uczestnika zmiany osoby Zgłaszającego, Opiekuna lub osób wchodzących w skład Zespołu.

 

§3 ZASADY PROGRAMU

 1. W ramach Programu Zespół zgłoszony przez Uczestnika powinien zrealizować projekt polegający na: wsparciu pracowników szkół w zakresie poruszania z uczniami tematyki niskiej emisji, smogu, konsekwencji zanieczyszenia powietrza, ale także sposobów ochrony czystości powietrza, budowania dobrych nawyków i możliwości aktywności lokalnej oraz współpracy z instytucjami spoza szkoły (dalej „Projekt”).
 2. Projekt powinien być realizowany w Zespołach (minimum 10 maximum 30 osób
  w Zespole) pracujących pod opieką nauczyciela i/lub innego pracownika szkoły, upoważnionego przez Uczestnika (dalej „Opiekun”).
 3. W ramach realizacji Projektu Zespół wykona następujące zadania:
  1. Opiekun zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum jednego spotkania z grupą młodzieżową na temat ochrony czystości powietrza, z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych opracowanych lub proponowanych w Programie przez Organizatora (dalej „Materiały”).
  2. Opiekun zobowiązuje się do zapoznania się z treściami i materiałami dydaktycznymi opracowanymi lub proponowanymi w projekcie (dalej „Materiały”).
  3. Opiekun weźmie udział w szkoleniu wprowadzającym do programu „Weź Oddech w Białymstoku” (wrzesień 2019) w tematykę projektu.
  4. Opiekun zobowiązuje się do pozostawania w kontakcie z koordynatorką projektu i informowania o ewentualnych trudnościach z realizacją działań.
  5. Opiekun zobowiązuje się do utworzenia zespołu projektowego.
  6. Udział uczniowskich grup projektowych w kursie internetowym (3 spotkania) o tematyce ochrony czystości powietrza i działań metodą projektową. Moduły będą dostarczane mniej więcej raz w miesiącu, będą dostępne dla nauczycieli i dla uczniów - sposób pracy z nimi zależy od podejścia opiekuna. W każdym module obecne będą zadania praktyczne do realizacji.
  7. Zespół projektowy zobowiązuje się do przeprowadzenia (i udokumentowania) minimum 1 projektu młodzieżowego ze wsparciem kursu internetowego dla młodzieży, sojuszy na rzecz czystego powietrza i pomocy dydaktycznych opracowanych lub proponowanych w Programie przez Organizatora (dalej „Materiały”), w okresie wskazanym w przewodniku po programie, który dotrze do min. 50 osób ze społeczności szkolnej i lokalnej.
  8. Każda z grup po realizacji zadania będzie miała za zadanie uzupełnić krótki formularz podsumowujący ich pracę (uwzględniający ew. rezultaty działań - zdjęcia, plakaty, pisma itp.) do 06.12.2019.
  9. Opiekun weźmie udział w spotkaniu upowszechniającym do programu „Weź Oddech w Białymstoku” (grudzień 2019) w tematykę projektu.
  10. Dla chętnych Opiekunów i grup młodzieżowych będzie istniała opcja współtworzenia e-book’a „Weź Oddech w Białymstoku”, poruszający tematykę czystości powietrza w Białymstoku oraz możliwych do podjęcia działań.
 4. Po zrealizowaniu Projektu, najpóźniej do dnia 24 listopada 2019 roku, Opiekun zobowiązany jest do przesłania do Organizatora: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: "Weź Oddech w Białymstoku", lub drogą elektroniczną: wezoddech@ceo.org.pl sprawozdania z realizacji Projektu (dalej „Sprawozdanie”) zawierającego co najmniej następujące elementy:
  1. Wypełniony formularz sprawozdania, wraz z relacją z przeprowadzonego projektu młodzieżowego
  2. dodatkowe elementy (teksty, prezentacje, filmy itp.).
 5. Opiekun ponadto, wyrazi zgodę, aby Sprawozdanie (w tym wszystkie załączone do niego elementy, utwory) było wykorzystywane w celach dydaktycznych, sprawozdawczych do sponsorów i statystycznych przez Organizatora.
 6. Opiekun ma obowiązek informowania Organizatora o wszelkich przeszkodach, które mogą spowodować niezrealizowanie Projektu/ niedostarczenie Sprawozdania w terminie. W przypadku, gdy przeszkody te mają charakter obiektywny, niezależny od Opiekuna/Zespołu, Opiekun powinien ponadto wnieść o przedłużenie terminu na realizację Projektu i dostarczenie Sprawozdania.
 7. Opiekun zobowiązany jest do zebrania od:
  1. pełnoletnich uczniów i uczennic pisemnej akceptacji zasad zawartych
   w Regulaminie programu i pisemnego potwierdzenia zapoznania
   z zasadami przetwarzania danych osobowych w programie (wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) i przesłania ich pocztą do Organizatora, do 27 września 2019 roku, na adres podany w punkcie 4.
  2. rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich uczniów i uczennic pisemnej akceptacji zasad zawartych w Regulaminie programu i pisemnego potwierdzenia zapoznania z zasadami przetwarzania danych osobowych
   w programie (wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) i przesłania ich pocztą do Organizatora, do 27 września 2019 roku, na adres podany w punkcie 4.
  3. pełnoletnich uczniów i uczennic, którzy będą prowadzili i dokumentowali  projekty młodzieżowe, Przekazania praw do wizerunku (wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu) i przesłania go pocztą do Organizatora, do dnia przekazania relacji z przeprowadzonego projektu Organizatorowi, na adres podany w punkcie 4.
  4. rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich uczniów i uczennic, którzy będą prowadzili i dokumentowali  projekty młodzieżowe, Przekazania praw do wizerunku (wzór zgody stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu) i przesłania go pocztą do Organizatora, do dnia przekazania relacji z przeprowadzonego projektu Organizatorowi, na adres podany w punkcie 4.
 8. Opiekun zobowiązany jest przed zebraniem zgód członków Zespołu oraz prawnych opiekunów/rodziców (w wypadku niepełnoletnich uczniów i uczennic) poinformować ich wcześniej o zasadach przetwarzania ich danych osobowych
  w programie na podstawie klauzuli informacyjnej zamieszczonej w par. 6 niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku realizowania Projektu przez Zespół/Opiekuna niezgodnie
  z Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia
  w przyszłości współpracy z Opiekunem/ Zespołem, który dany Projekt realizował
  w jakiejkolwiek formie i/lub do poinformowania o zaistniałej sytuacji Uczestnika.
 1. Po zrealizowaniu Projektu i zakończeniu Programu Opiekunowie otrzymują certyfikaty imienne. Uczestnik otrzymuje elektroniczne potwierdzenie o zakończeniu realizacji Projektu przez Organizatora wraz z certyfikatem ukończenia Programu Weź Oddech w Białymstoku.
 2. Do szkół, które w formularzu zgłoszeniowym wpisały dane Dyrekcji i zaznaczyły punkt „Chcę by Dyrekcja w mojej szkole otrzymała list z gratulacjami, z okazji ukończenia programu” – Tak, zostanie wysłany list gratulacyjny.
 3. Organizator w ramach Programu wykona następujące czynności:
  1. Opracowywanie materiałów pomocniczych do realizacji Programu.
  2. Zorganizowanie szkolenia wprowadzającego do projektu dla nauczycieli i nauczycielek.
  3. Merytoryczną i metodologiczną pomoc w pracy nad Projektem.
  4. Prowadzenie strony internetowej projektu https://wezoddech.ceo.org.pl.
  5. Redagowanie newslettera wysyłanego do Uczestników Programu.
  6. Zorganizowanie Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych.
  7. Promocję Programu w mediach.
  8. Archiwizację zebranych przez Zespoły materiałów i wykorzystywanie w publikacjach naukowych i edukacyjnych.
  9. Przygotowanie i przekazanie po zakończeniu realizacji Programu: zaświadczeń dla Opiekunów i Zespołów projektowych (zgodnie z pkt 9).
  10. Wysłanie listu gratulacyjnego do Dyrekcji szkoły, na zakończenia projektu (zgodnie z pkt. 10).

 

§4 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi (Opiekunom/Zespołom), jak również udostępniane przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi - CEO.
 2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.
 3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na Materiałach.
 4. Z chwilą przekazania przez Uczestnika (w tym Zespół/Opiekuna), w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych
  (w tym Internet/urządzenia mobilne).
 1. Licencja obejmuje także:
 1. zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;
 2. zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;
 3. upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;
 1. Uczestnik/Opiekun oświadcza, że:
  1. nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;
  2. przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie.

Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto
w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5 li. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.
 2. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

 

§5 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, przed dostarczeniem Projektu i Sprawozdania, Uczestnik zobowiązany jest do wskazania w chwili rezygnacji Organizatorowi pisemnie ważnych powodów, niezależnych od Uczestnika, które uniemożliwiają dalszy udział w Programie.
 2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, przed dostarczeniem Projektu i Sprawozdania, bez zaistnienia ważnych powodów lub niewskazania ich Organizatorowi zgodnie z postanowieniem poprzedzającym, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi koszty poniesione przez Organizatora w związku z dokonaniem na rzecz Uczestnika czynności określonych w §3 pkt. 3 Regulaminu.

 

§6 INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10. W sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: email dane.osobowe@ceo.org.pl lub telefonicznie: tel. 22 875 85 40.
 2. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje/uczy się osoba, nauczany przedmiot, klasa.
 3. Podanie danych osobowych przez Zgłaszających, Opiekunów, pełnoletnich Członków Zespołów Programu i Rodziców/Opiekunów prawnych Niepełnoletnich Członków Zespołu jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do Programu
  i zawarcia umowy.
 4. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), w celu możliwości dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu komunikowania się w sprawach związanych z udziałem
  w programach edukacyjnych (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji (ART. 6 ust.1 lit. C RODO).
 5. Informacje o działaniach i produktach edukacyjnych CEO otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dane o umowie, w tym dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.
 7. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych,
  z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.
 8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 9. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane są do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.
 10. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
 11. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego PUODO).

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu: justyna.zamojda@ceo.org.pl lub na adres pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa
  z dopiskiem: ”Uwagi do regulaminu Weź Oddech w Białymstoku”.
 2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
  w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

-------------------------------------------------------------------------------------