Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO

Weź oddech


 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie o nazwie „Weź oddech” (dalej „Program”) odbywającym się w okresie od 14 grudnia 2015 r. do marca 2017 r.
 2. Rekrutacja do programu trwa od 14 grudnia do 14 stycznia i może zostać przedłużona.
 3. Organizatorem Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO”).
 4. Uczestnikiem programu (dalej „Uczestnik”) jest gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna reprezentowana przez osobę dorosłą (zwaną dalej „Nauczycielem prowadzącym”). Nauczyciel prowadzący zgłasza szkołę po uzyskaniu upoważnienia od dyrektora placówki.
 5. Zgłoszenie oraz udział w Programie nie wymaga opłat na rzecz Organizatora.

 

§2

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

 1. Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”).
 2. Zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Społeczności CEO (www.spolecznosc.ceo.org.pl). Aby zgłosić się do programu należy założyć konto na portalu Społeczność CEO oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go zgodnie z instrukcją tam zamieszczoną. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z uzyskaniem zgody dyrektora placówki na udział w Programie.
 3. Nauczyciel prowadzący zgłaszający szkołę do Programu akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 4. W terminie 4 dni roboczych Zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, stanowiącą potwierdzenie uczestnictwa w Programie bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Programu. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu, bądź niezakwalifikowaniu Uczestnika (szkoły) do Programu. Brak mailowego potwierdzenia może oznaczać, iż wystąpiły problemy techniczne podczas rejestracji internetowej i wówczas należy zgłosić problem koordynatorce Programu (na adres mailowy:wezoddech@ceo.org.pl).
 5. Nauczyciel prowadzący jest odpowiedzialny za przeprowadzenie programu w szkole. Jego zadaniem jest również uczestnictwo w działaniach wymienionych w §5, punkcie 1 tego Regulaminu.
 6. Wraz z nauczycielem prowadzącym do Programu może zgłosić się Nauczyciel wspierający. Jego zadaniem jest pomoc Nauczycielowi prowadzącemu w realizacji Programu w szkole. Uczestnictwo jednego z dwóch nauczycieli (prowadzącego lub wspierającego) w działaniach wymienionych w §5, punkcie 1 tego Regulaminu jest podstawą do wydania zaświadczeń o ukończeniu Programu.

§3

ZESPÓŁ

1.            Program poczynając od września 2016 r. realizują również wskazani przez Nauczyciela prowadzącego uczniowie i uczennice („Zespół”).

2.            Zgłoszenia Członka Zespołu (ucznia lub uczennicy) do udziału w Programie dokonuje w jego imieniu Nauczyciel prowadzący poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej „Formularz”) dostępnego na stronie internetowej Programu (www.ceo.org.pl/wezoddech) zgodnie z zamieszczoną instrukcją.

3.            W uzasadnionym przypadku, przed przyjęciem do Programu Organizator może żądać dokonania przez Uczestnika zmiany osoby Nauczyciela prowadzącego lub osób wchodzących w skład Zespołu.

4.            Nauczyciel zgłaszając Członków Zespołu do Programu zobowiązany jest do zebrania od rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich członków Zespołu zgód na przetwarzanie danych osobowych zg. ze wzorem z załącznika nr 1do niniejszego regulaminu.

 

§4

CELE PROGRAMU

1. Cele Programu to:

 1. Upowszechnianie wśród uczestników (nauczycieli i uczniów), społeczności lokalnych i samorządów wiedzy z zakresu przyczyn, konsekwencji i przeciwdziałania tzw. „niskiej emisji”.
 2. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony czystości powietrza i zrównoważonego rozwoju.
 3. Zachęcenie uczniów do realizowania projektów informacyjnych i rzeczniczych z zakresu przeciwdziałania tzw. „niskiej emisji”.
 4. Podniesienie kompetencji nauczycieli/lek w zakresie przeciwdziałania niskiej emisji, udostępnienie narzędzi do pracy z uczniami, udzielenie bieżącego wsparcia konsultacyjnego.
 5. Rozwijanie w uczestnikach Programu umiejętności społecznych oraz pracy w zespole.

 

§5

 

ZASADY PROGRAMU

1. Do obowiązkowych zadań Nauczyciela prowadzącego (lub Nauczyciela wspierającego) należy:

 1. Uczestnictwo w konferencji otwierającej, która odbędzie się w Warszawie, 29 stycznia 2016 r.
 2. Uczestnictwo w warsztatach wprowadzających (luty - marzec 2016 r.) oraz pogłębiających (wrzesień 2016 r.)
 3. Przeprowadzenie minimum dwóch zajęć lekcyjnych na temat niskiej emisji z  wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych opracowanych lub proponowanych w Programie przez CEO.
 4. Przeprowadzenie z uczniami i uczennicami doświadczeń z użyciem pakietu do eksperymentów otrzymanego od CEO.
 5. Przygotowanie i przeprowadzenie z młodzieżą dwóch projektów (informacyjnego i rzeczniczego).
 6. Wypełnienie sprawozdania po poszczególnych etapach programu oraz przesłanie końcowej ankiety ewaluacyjnej (marzec 2017). Uczestnik wyrazi zgodę, aby Sprawozdanie (w tym wszystkie załączone do niego elementy, utwory) było wykorzystywane w celach dydaktycznych, sprawozdawczych do sponsorów i statystycznych przez Organizatora.
 7. Ponadto nauczyciel może:
 • Uczestniczyć w szkoleniu 5-dniowym (czerwiec 2016).
 • Uczestniczyć w webinariach (wrzesień i listopad 2016).
 • Uczestniczyć w spotkaniu upowszechniającym (luty 2017).

2. Zadania uczniów i uczennic w Programie to:

a. Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch projektów uczniowskich.

b. Uczestnictwo w lekcjach i doświadczeniach przeprowadzonych przez nauczyciela/nauczycielkę.

c. Uczestnictwo w webinariach (nieobowiązkowe).

3. W przypadku braku możliwości wywiązania się przez Nauczyciela prowadzącego i wspierającego z zobowiązań, o których mowa w regulaminie we wskazanych terminach ze względów losowych, są oni zobowiązani przed ich upływem poinformować o tym koordynatora Programu i wnieść o przedłużenie terminu. W przeciwnym razie brak działania ze strony Nauczycieli traktowany będzie jako rezygnacja z udziału w Programie. 

4. Jeśli Nauczyciel prowadzący i Nauczyciel wspierający nie mogą z przyczyn losowych wziąć udziału w działaniach opisanych w punkcie 1, §5, Uczestnik (szkoła) jest zobowiązany do wybrania zastępstwa po ustaleniu z koordynatorką Projektu.

5. Po zrealizowaniu Programu Nauczyciel prowadzący i Nauczyciel wspierający otrzymują zaświadczenia imienne, Zespoły - dyplomy grupowe. Na prośbę Nauczycieli, Organizator może wysłać indywidualne zaświadczenia dla uczniów – członków Zespołu - in blanco. Uczestnik (szkoła) otrzymuje pisemne potwierdzenie o zakończeniu realizacji Projektu przez Zespół i Nauczycieli.

6. Organizator w ramach Programu wykona następujące czynności:

 • przekazanie uczestnikom Programu pakietu materiałów dydaktycznych, stałe wsparcie metodyczne i merytoryczne podczas realizacji Programu w szkole; 
 • aktualizowanie strony internetowej Programu przez cały okres jego trwania;
 • stały kontakt z uczestnikami za pośrednictwem strony internetowej, poczty e-mail, newslettera, strony na portalu Facebook; 
 • organizowanie szkoleń stacjonarnych i zdalnych dla Nauczycieli prowadzących i wspierających; 
 • zapewnienie pomocy merytorycznej i metodologicznej w pracy nad projektem; 
 • rozesłanie dyplomów potwierdzających udział w Programie po jego zakończeniu

7. Działania podejmowane w Programie zarówno przez organizatorów, jak i nauczycieli oraz uczniów są apolityczne.

8. Uczestnicy zobowiązują się do informowania, że projekt jest realizowany w ramach Programu „Weź oddech”, który jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej współfinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego działania. 

 

§6

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

 1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi (Nauczycielowi prowadzącemu i wspierającemu/Zespołom), jak również udostępniane przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi - CEO.
 2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.
 3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na Materiałach.
 4. Z chwilą przekazania przez Uczestnika (w tym Zespół/Nauczyciela prowadzącego i wspierającego), w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:

a.    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;

b.    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

c.    w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).

5. Licencja obejmuje także:

a.    zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;

b.    zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;

c.    upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;

6.    Uczestnik/Nauczyciel prowadzący i wspierający oświadcza, że:

a.  nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;

b.  przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie.

Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5 li. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.

7. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

 

§7

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

 

1.    W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, przed dostarczeniem Projektu i Sprawozdania, Uczestnik zobowiązany jest do wskazania w chwili rezygnacji Organizatorowi pisemnie ważnych powodów, niezależnych od Uczestnika, które uniemożliwiają dalszy udział w Programie.

2.    W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, przed dostarczeniem Projektu i Sprawozdania, bez zaistnienia ważnych powodów lub niewskazania ich Organizatorowi zgodnie z postanowieniem poprzedzającym, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi koszty poniesione przez Organizatora w związku z dokonaniem na rzecz Uczestnika czynności określonych w §3 pkt. 9 Regulaminu.

 

§8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.
 3. Zgłaszający, Nauczyciele prowadzący i wspierający i członkowie Zespołów (rodzice lub opiekunowie prawni w przypadku niepełnoletnich członków Zespołu) Programu podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Programie.
 4. Wypełnienie i zatwierdzenie Formularza Programu przez Zgłaszającego (Nauczyciela prowadzącego lub wspierającego), członka Zespołu (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich członków Zespołu) stanowi zgodę na przetwarzanie przez CEO swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.
 5. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje/uczy się osoba.
 6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

 

 

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu: wezoddech@ceo.org.pl lub na adres pocztowy Organizatora: Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: ”Uwagi do regulaminu ProgramuWeź oddech”.
 2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

-------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1 Wzór zgody na udostępnienie danych CEO i przetwarzanie danych przez CEO

 

Ja, ………………………………………………………………………………..<imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego> niżej podpisany zapoznałem się z Regulaminem Programu Edukacyjnego Weź oddech z dnia 14 grudnia 2015 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka ……………………………………… <imię, nazwisko, szkoła, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy> przez Organizatora Programu – Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej do celów wskazanych w ww. Regulaminie, w zakresie określonym w ww. Regulaminie.

 

 

        .............................                                              .............................

           Miejscowość, dnia                                                      Podpis rodzica
                                                                                   lub opiekuna prawnego