REKRUTACJA - WEŹ ODDECH W BIAŁYMSTOKU - rok szkolny 2019/20

WEŹ ODDECH W BIAŁYMSTOKU- REKRUTACJA

Zapraszamy do udziału w projekcie

enlightenedFORMULARZ enlightened

Zapraszamy do zgłaszania się dwóch nauczycieli/lek z jednej szkoły!

Zapraszamy białostockie szkoły podstawowe (klasy VI-VIII) i ponadpodstawowe, do udziału w programie Weź oddech w Białymstoku w I semestrze roku szkolnego 2019/2020.

W tym czasie oferujemy wsparcie w obszarze edukacji na temat czystości powietrza. Do zgłaszania się zapraszamy pracowników szkół, najlepiej w parach (nauczyciel/ka, wychowawca/czyni, pedagog/żka, dyrektor/ka). Szkoły i grupy uczniowskie, które przystąpią do projektu, otrzymają przewodnik do programu, scenariusze: merytoryczny i metodyczny, wprowadzające w tematykę niskiej emisji i aktywności, kurs internetowy dla młodzieży oraz 3 katy pracy przygotowujące do prowadzenia projektów młodzieżowych. Uczestnicy, którzy decydują się na uczestnictwo w programie, deklarują się na realizację następujących działań:

1. Udział w 6-godzinnym szkoleniu dla nauczycieli (pierwsze szkolenie - wrzesień 2019)
Tematy szkolenia:

 • wprowadzenie do projektu,
 • niska emisja (przyczyny, konsekwencje, sposoby przeciwdziałania),
 • sposoby ochrony czystości powietrza i angażowania się w działalność lokalną,
 • nawiązywanie współpracy z instytucjami spoza szkoły,
 • projekt uczniowski nt. czystości powietrza - metoda i sposoby prowadzenia kampanii w społeczności lokalnej.

2. Przeprowadzenie zajęć nt. niskiej emisji na podstawie dostarczonych w Newsletterze scenariuszy i materiałów edukacyjnych.
Każdy z nauczycieli przeprowadzi minimum 1 spotkanie z młodzieżą, materiały zostaną przesłane w Newsletterze to:

 • 2 scenariusze bazowe (merytoryczny i wykonawczy) na spotkania młodzieżowe, wprowadzające w tematykę niskiej emisji i aktywności lokalnej
 • karta pracy dla uczniów z doświadczeniami dotyczącymi czystości powietrza.

Przykładowe materiały są już dostępne na stronie: https://wezoddech.ceo.org.pl/materialy-edukacyjne.

- Działanie dodatkowe - Uczestnictwo w spotkaniu "Sojusze na rzecz czystego powietrza":

Cele spotkania:

 • niska emisja (przyczyny, konsekwencje, sposoby przeciwdziałania);
 • identyfikowanie głównych potrzeb szkół przy realizacji projektów z grupami młodzieżowymi;
 • budowanie sojuszników poza szkołą;
 • dobre praktyki w obszarze edukacji w temacie czystego powietrza.

Więcej informacji na temat spotkania, jak i formularz rejestracyjny:  KLIK.

3. Przeprowadzenie uczniowskich projektów edukacyjnych w formie projektu młodzieżowego.
Projekty są realizowane przez grupy uczniów, wspieranych przez nauczyciela-opiekuna. W każdej szkole powstanie min. 1 taka grupa (minimum 10 osób), która przeprowadzi projekt młodzieżowy, z którym dotrze do min. 50 osób ze społeczności lokalnej i szkolnej. Działania będą realizowane metodą projektu uczniowskiego przy wykorzystaniu następujących materiałów udostępnionych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej:

 • plakat informacyjny (dostępny na szkoleniu wprowadzającym oraz on-line),
 • sojusze na rzecz czystego powietrza (sieć kontaktów osób chcących wspierać młodzież w działaniach będzie budowana przez cały okres trwania projektu),
 • materiały wspierające dla nauczycieli nt. metody projektu (m.in. przykładowych działań).

Każda z grup po realizacji zadania będzie miała za zadanie uzupełnić krótki formularz podsumowujący ich pracę (uwględniający ew. rezultaty działań - zdjęcia, plakaty, pisma itp.) do 06.12.2019.

4. Udział uczniowskich grup projektowych w kursie internetowym (3 spotkania).
Kurs będzie składał się z trzech modułów, których treść dotyczyć będzie:

 • wiedzy nt. niskiej emisji, wprowadzenie do diagnozy lokalnej,
 • prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych nt. czystości powietrza

Moduły będą dostarczane mniej więcej raz w miesiącu, będą dostępne dla nauczycieli i dla uczniów - sposób pracy z nimi zależy od podejścia opiekuna. W każdym module obecne będą zadania praktyczne do realizacji.

5. Zakończenie Projektu

Na zakończenie projektu zorganizowane zostanie spotkanie upowszechniające, które odbędzie się w Białymstoku i stanowić będzie oficjalne zakończenie i podsumowanie projektu, a także przyczyni się do promocji i popularyzacji jego efektów.

Na spotkanie zostanie zaproszony przedstawiciel władz Białegostoku, Dyrektorzy szkół oraz osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska i oświatę w Urzędzie Miasta. Poza tym spotkanie będzie skierowane do:

 • uczestników projektu
 • pracowników szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • doradców metodycznych, specjalistów, pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli,
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze ochrony środowiska i ekologii na terenie Białegostoku.

Zgłoszenie obejmuje informacje o szkole oraz dane nauczycieli (realizującego program oraz wspierającego), odpowiedzialnych za działania przeprowadzone w szkole i jest w formie formularza online. Formularz oraz instrukcja dotycząca zgłoszenia są dostępne online (o zakwalifikowaniu się do programu decyduje kolejność zgłoszeń) .

Na wszelkie pytania odpowiada koordynatorka programu Justyna Zamojda. Adres e-mail: justyna.zamojda@ceo.org.pl; tel.: 22 825 05 50 wew. 234.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku